Lånekort på biblioteket

Med lånekort på biblioteket kan du låna bøker, tidsskrift, filmar og andre medium. Alle som bur i landet kan få lånekort. Det er gratis å bruka biblioteket og låna bøker og andre media. For å få lånekort må du visa legitimasjon og fylla ut eit skjema. Born kan få lånekort frå 1. klasse. Born og unge må ha underskrift av føresette.

Alle som bur i landet kan få lånekort på biblioteket. Born kan få lånekort frå 1. klasse.

Du treng legitimasjon som har personnummer og bilete. Gyldig legitimasjon kan vera pass, bankkort eller førarkort. Born under 15 år må ha underskrift av foreldre eller føresette. Du er ansvarleg for alt som er lånt på lånekortet ditt. Det er gratis å bruka biblioteket og låna bøker og andre medium. Bibliotekepersonalet har teieplikt og skal verna om låneopplysningar.

Du må betala for utskrifter, skanning og kopiering. Lokalt lånekort gjeld ved Voss bibliotek. Nasjonalt lånekort gjeld i heile landet. Med nasjonalt kort får du tilgang til Filmbib og kan sjå film på nett.

Med lånekortet kan du logga deg inn i appen eBokBib og låna e-bøker. Du kan også lasta ned appen Bibliofil og få enkel tilgang til Mine lån, lånekort på mobilen og til Pressreader – digitale aviser på nett.

På biblioteket kan du låna sjølv på utlånsautomaten ved skranken om du har med lånekort.

Bøker og andre medium kan leverast i kasse ved inngangen til biblioteket når kulturhuset er ope, men biblioteket stengt.

Lånetid:

Du kan låna bøker, lydbøker og dataspel i fire veker. For film og tidsskrift er lånetida ei veke. Lånetida for språkkurs er fire eller åtte veker. Lånet kan du fornya om ingen andre ventar på materialet. Du kan kontakta oss, eller fornya sjølv ved å bruka lånekortet på automaten eller logga inn på Mine lån Dersom du har bøker/media ut over lånetida, sender biblioteket påminning. Dette kostar kr 20.- pr. purring for vaksne. Det er ikkje purregebyr for born. Etter 2. purring blir det sendt rekning og bøker/media må erstattast.
Om du har mista lånekortet, kostar nytt kort kr 10.- Lånarar som ikkje rettar seg etter reglane, kan mista retten til å låna.

logo eg elskar bibliotek