Lovdata

Lovdata sitt opne innhald på nett inneheld dei rettskjeldene som regulerer borgarane sine rettigheiter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfattar lover og føresegner, rettsavgjerder, administrative fråsegn, traktatar, EØS/EU-rettskjelder, nyheitsbasar frå Stortinget med meir.

Lovdata tilbyr mykje informasjon gratis på internett. Her vil du mellom anna finne oppdaterte norske lover, oppdaterte forskrifter – både sentrale og lokale, ferske avgjerder frå Høgsterett, lagmannsrettane og Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Søk etter lover, føresegner, dommar og stortingsvedtak